Algemene voorwaarden Van Lingen Familierecht

Artikel 1 – Van Lingen Familierecht

Van Lingen Familierecht is een eenmanszaak. Van Lingen Familierecht voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Van Lingen Familierecht is gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 89470796. Deze algemene voorwaarden zijn ook geplaatst op de website van Van Lingen Familierecht (www.vanlingenfamilierecht.nl).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de Opdrachtgever aan Van Lingen Familierecht verstrekt. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3 – Opdrachten  

3.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Lingen Familierecht.

3.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.3. Van Lingen Familierecht is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen.

3.4 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 4 – Verplichtingen van partijen

4.1 Van Lingen Familierecht zal zich inspannen het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Van Lingen Familierecht zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.

4.2 De goede voortgang van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Van Lingen Familierecht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de Opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Van Lingen Familierecht zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 – Honorarium en kosten

5.1 De Opdrachtgever is aan Van Lingen Familierecht een honorarium verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven. Iedere declaratie is voorzien van een urenspecificatie, waarbij gerekend wordt in eenheden van 0,1 uur/6 minuten. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden maandelijks worden gefactureerd.

5.3 Indien de Opdrachtgever in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand en Van Lingen Familierecht is overeengekomen de Opdrachtgever op deze basis bij te staan, dan is de Opdrachtgever de daarbij opgelegde eigen bijdrage verschuldigd.

5.4 Van Lingen Familierecht heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen/verhogen.

5.5 Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Van Lingen Familierecht verschuldigd de verschotten die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en kosten van ingeschakelde deskundigen.

Artikel 6 – Betalingen

6.1 Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Van Lingen Familierecht zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Van Lingen Familierecht is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de Opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Van Lingen Familierecht na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij de einddeclaratie worden verrekend.

6.3 Reclames over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Van Lingen Familierechtschriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de Opdrachtgever waarbij Van Lingen Familierecht aanspraak kan maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Van Lingen Familierecht en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarop de door Van Lingen Familierecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Van Lingen Familierecht onder die verzekering draagt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht, zulks tot een maximum van € 25.000,– (inclusief BTW).

7.2 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is Van Lingen Familierecht nimmer aansprakelijk.

7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Van Lingen Familierecht en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Van Lingen Familierecht ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Van Lingen Familierecht in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

7.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden die Opdrachtgever jegens Van Lingen Familierecht kan inroepen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Van Lingen Familierecht in elk geval binnen 6 (zes) maanden nadat Opdrachtgever bekend was (geraakt) of redelijkerwijs bekend kon zijn (geweest) met de feiten c.q. de gebeurtenis of het nalaten waarop Opdrachtgever zijn aanspraak, danwel vorderingsrecht baseert.

Artikel 8 – Inschakeling van derden

8.1 Van Lingen Familierecht is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht namens en op kosten van de Opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen.

8.2 De keuze van een door Van Lingen Familierecht in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en zoveel mogelijk in overleg met de Opdrachtgever. Van Lingen Familierecht is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van Lingen Familierecht.

8.3 Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Van Lingen Familierecht gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op alle opdrachten verstrekt aan Van Lingen Familierecht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Klachten- en geschillenregeling

10.1 Indien Opdrachtgever een klacht heeft, zal hij deze eerst voor dienen te leggen aan de advocaat die de zaak heeft behandeld of aan de klachtenfunctionaris van het kantoor. De klacht zal dan worden behandeld conform de Kantoorklachtenregeling Van Lingen Familierecht, welke is openbaar gemaakt via de website van het kantoor en op verzoek aan de Opdrachtgever zal worden toegezonden.

10.2 De Opdrachtgever dient een klacht aan Van Lingen Familierecht voor te leggen binnen zes maanden na het moment waarop de Opdrachtgever heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven, op straffe van verval van recht.

10.3 Mocht het doorlopen van de klachtenprocedure onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de Opdrachtgever een procedure starten bij de bevoegde Nederlandse rechter. In dat geval is uitsluitend de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 11 – Bewaartermijn dossiers

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is zeven jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de zaak. Na ommekomst van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Van Lingen Familierecht ontslagen van de bewaarverplichting na zeven jaren.

Artikel 12 – Wwft

Van Lingen Familierecht is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet. Van Lingen Familierecht is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbenden. Van Lingen Familierecht zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Lingen Familierecht. Van Lingen Familierecht zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat Van Lingen Familierecht de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Lingen Familierecht.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

13.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Van Lingen Familierechten de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

13.3 Van Lingen Familierecht is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.