PRIVACYREGLEMENT – VAN LINGEN FAMILIERECHT

 

Inleiding

Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van Lingen Familierecht is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u via deze privacyverklaring zo goed mogelijk te informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Van Lingen Familierecht verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, e-mail, telefoon, WhatsApp, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Van Lingen Familierecht persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw contactgegevens, de contactgegevens van de andere partij(en) en van de betrokken kinderen zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer, BSN, nationaliteit, geboortedatum en – plaats. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventueel andere betalingsgegevens.

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Van Lingen Familierecht verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Van Lingen Familierecht niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Juridische dienstverlening;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving.
  • De behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet.
  • Het onderhouden van contact.

 

Toestemming verwerking persoonsgegevens

Door de opdracht te verstrekken aan een van onze medewerkers geeft u toestemming aan Van Lingen Familierecht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van deze opdracht tot belangenbehartiging c.q. mediation. Zonder uw toestemming kan een advocaat en/of mediator van Van Lingen Familierecht zijn diensten niet voor u verrichten, omdat hij zijn diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor uw dossier.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken. De advocaat en/of mediator van Van Lingen Familierecht mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Vanaf dat moment kan hij geen diensten meer voor u verrichten en zal uw dossier met onmiddellijke ingang moeten sluiten.

 

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in de gegevens die over u bij Van Lingen Familierecht zijn opgenomen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. U ontvangt vervolgens de gegevens per e-mail. Van Lingen Familierecht zal binnen een maand aan deze verplichting voldoen.

 

Recht op correctie

U heeft het recht om een verzoek in te dienen om vastgelegde persoonsgegevens te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek zal schriftelijk of per e-mail in moeten worden gediend bij Van Lingen Familierecht. Van Lingen Familierecht zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek niet ongegrond of buitensporig is. Er kan dus geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan zal Van Lingen Familierecht aan moeten tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. Van Lingen Familierecht deelt binnen een maand na de ontvangst van het verzoek aan u mee hoe de opvolging zal geschieden.

 

Recht op vernietiging

U heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen voor vernietiging van tot uw persoon herleidbare gegevens. Hiermee wordt de verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken. Inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift, zoals de wettelijke bewaarplicht voor advocaten van zeven jaren, van toepassing is.

 

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij Van Lingen Familierecht om ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt ontvangen en desgewenst kunt doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens zal enkel en alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Het verzoek kan geweigerd worden als er op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen bestaat.

 

Verstrekking aan derden

Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen waarvan het noodzakelijk is om de opdracht in behandeling te kunnen nemen en de belangen naar behoren te kunnen behartigen als advocaat, dan wel als mediator, waaronder de advocaat en/of mediator, de betrokken belanghebbenden, de rechterlijke en gemeentelijke instanties en de verwerker van de gegevens, eventueel de rechtsbijstandsverzekeraar of Raad voor Rechtsbijstand. Indien er derden bij uw dossier betrokken zijn, zoals deskundigen of externe adviseurs, dan zullen uw persoonsgegevens alleen nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven aan deze derden worden verstrekt.

Van Lingen Familierecht zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij Van Lingen Familierecht op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Gegevens in de Cloud

Persoonsgegevens worden beheerd in een Cloudomgeving op Nederlands grondgebied. Met de Cloud Computing-dienst (Basenet) is een rechtsgeldige verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de benodigde waarborgen zijn opgenomen ter garandering van de privacy van de persoonsgegevens. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Beveiliging

Van Lingen Familierecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Andere websites

De website bevat verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Van Lingen Familierecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van de websites van derden.

 

Sociale media

De sociale media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale media netwerken zoals bijv. LinkedIn, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Bewaartermijn

Van Lingen Familierecht zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Van Lingen Familierecht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht.

 

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd, dan kunt u een klacht indienen bij Van Lingen Familierecht. U kunt zich ook wenden tot de registratiekamer of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren wanneer u vindt dat er niet goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een zaak, een klacht tegen de behandelend advocaat of mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw gegevens wordt door deze instantie vertrouwelijk behandeld.

 

Publicatie

Deze verklaring is openbaar en gepubliceerd op de website van Van Lingen Familierecht.

 

Wijziging

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

Contactgegevens gegevensverwerker (verwerkingsverantwoordelijke)

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Van Lingen Familierecht (KVK – nummer: 89470796)

Comeniusstraat 10

1817 MS ALKMAAR

T: 072-2029493

E: mirte@vanlingenfamilierecht.nl